Прием в дома

За постъпване в дома са необходими следните документи:

  • документ за самоличност /за справка/;
  • копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
  • копие от протокол на ЛКК или решение на ТЕЛК, НЕЛК, ако има такива.
  • Медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания и други.
  • Удостоверение за психично състояние с медицинска характеристика за моментното психично състояние, издадено от психиатър.
  • Медицинска бележка за резултат от изследване за чревно заразоносителство, паразитози, издадена до 7 дни преди настаняването.
  • Личен амбулаторен картон
  • Здравно-осигурителна книжка.
  • Медицинска бележка, че лицето не е в контакт със заразно болни и няма паразити – получава се от личния лекар.
  • Рецептурна книжка – при хронични заболявания.

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи;

Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка;

Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги;
В Дома се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Индивидуалният план включва дейности по задоволяване на ежедневни, здравни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, близки, приятели и други лица;

При необходимост за задоволяване здравните потребности на потребителите се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходимост от превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, вкл. от зъболечение, от оздравителни програми, имунизации, хранителни диети, рехабилитация и др.;

В договора е регламентиран и начинът на напускане на дома (напр. – с подаване на писмена молба от лицето, при нарушаване на Правилника за вътрешния ред, при неспазване на договорните отношения, и др.).

При приемането да се носят: подходящи дрехи за през нощта, бельо, чехли, тоалетни принадлежности за лични нужди.

Не се приемат лица с кожни заболявания, паразити и др.